WorkSafely - חיישן למניעת אש ושריפות ביערות. החיישן בנמצא בתוך מקומות שאסורה בהן הדלקת אש, ובזמן הדלקת אש הוא ישלח התראה למוקד הכבאות.

Green Environment - ביגוד מתנפח לעובדי בניין המתנפח במקרה נפילה או מצב מסוכן. המוצר מיועד לעובדי בניין שעובדים בגובה, הביגוד עובד לפי מדידת לחץ גוף האדם ובזמן נפילה מתנפחת כרית האוויר שמובנת בביגוד.חברי הקבוצה

אנחנו חניכי יוניסטרים השתלבנו מהר בתוכנית הלמידה והעבודה מרחוק למרות התקופה הקשה שאנו עוברים. אנו נהנים ממפגשי הזום ועל איך ללמוד ולעבוד גם מרחוק וההסתגלות לתקופה החדשה.

חזון

השאיפה שלנו היא לחולל פלאות מהדברים הבסיסיים ביותר. השילוב בין החזון הייחודי של יוניסטרים שגב שלום לבין היכולת לקחת את המוצרים ולהפוך אותם לפלא, חזון זה מניע אותנו להעשיר את איכות החיים של אנשים ברחבי העולם.

השותפויות המרכזיות במרכז

  • הרשות לפיתוח הבדואים בנגב
  • מועצה מקומית שגב שלום